filtrace produktů

V každé kategorii nebo podkategorii

si můžete zvolit   "NASTAVIT FILTROVÁNÍ PRODUKŮ"

a kliknutím na VARIANTY si zvolíte např. velikost a zobrazít

se Vám všechny produkty  v této velikosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese      

www.detsky-textil.info 

Provozovatel:  Henslová Hana, IČ: 16755057, DIČ: CZ7060163495,

živnostenské oprávnění  vydané MÚ Svitavách, Obecním živn.úřadem pod č.j. 67551-10/OOŽÚ/3125-2010/nol

       sídlo: Pražská 199, Březová nad Svitavou, PSČ 569 02,  tel. 737 408 249

doručovací adresa (platí jako doručovací adresa e-shopu):

E-shop: detsky-textil.info – Henslová Hana

 Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou

adresa elektronické pošty (e-mailová adresa): kojeneckytextil@seznam.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 z.č.. 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (provozovatelem e-shopu) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.detsky-textil.info a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.detsky-textil.info (dále jen „webová stránka nebo webové rozhraní obchodu“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat mezi kupujícím a prodávajícím v kupní smlouvě, příp. v dodatku ke kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO - registrace na webových stránkách

1.6.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce provozovatele e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu.

1.7.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.9.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1.12.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.13.  Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených  s dodáním zboží (přepravní náklady, balné apod.) Informace o nákladech spojených s  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručení zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího celková výše objednávky při uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a nedosáhne tím objednávka minimální výše pro nárok na dopravu zdarma, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu prodávajícímu za dodání zboží uhradit.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

1.14. Zboží z webové stránky lze objednat:

a) s registrací - po přihlášení z uživatelského účtu zákazníka (viz bod 1.6)

b) bez registrace - přímo z webové stránky

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména tyto informace:

 • seznam objednaného zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku obchodu)
 • způsob úhrady kupní ceny
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Podrobnější popis způsobu vytvoření objednávky níže:

Postup při nákupu - objednání zboží:

- objednávané zboží postupně „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce (kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“). Pokud chce vybírat další položky, zvolí tlačítko „pokračovat v nákupu“, pokud ne, zvolí tlačítko „přejít do košíku“)

- po vložení všech položek přejde kupující do nákupního košíku (ikona nákupní košík vpravo nahoře na webových stránkách a tlačítko „přejít do košíku“). V košíku se kupujícímu zobrazí všechny vložené - objednané položky.

- pokud chce kupující změnit počet u některé z položky, opraví číslo počtu ks přímo u vybrané položky tlačítkem + nebo -

- pokud chce kupující některou položku z košíku odebrat - zruší daný produkt v objednávce červeným křížkem u daného produktu

- obsahuje-li nákupní košík všechny produkty a počet ks tak, jak kupující požaduje, přejde v košíku k "objednání zboží"  (kliknutím na zelené tlačítko "objednat zboží")

- následně vyplní kupující osobní a kontaktní údaje do formuláře (pečlivě vyplňte telefonní číslo a e-mailovou adresu, na kterou jsou Vám zasílány informace o průběhu vyřizování objednávky). Pokud se kupující přihlásí přes svůj uživatelský účet, tyto údaje jsou už vyplněny. 

- po stisknutí tlačítka "pokračovat" přejdete na „Výběr způsobu dopravy a Výběr způsobu platby“, kde si kupující vybere z nabízených možností způsob platby (zálohově, na dobírku, online platba apod. - ceny viz bod 1.26) a dopravy (výběr přepravce) a následně  toto  potvrdí tlačítkem "pokračovat".

- následně se kupujícímu zobrazí Objednávka s přehledem vybraných produktů, zvoleným způsobem platby a dopravy. Pokud je vše v pořádku, je třeba odsouhlasit Obchodní podmínky (zaškrtnutím zvolených souhlasů) a objednávku odeslat pomocí tlačítka „dokončit objednávku“. Odesláním objednávky se zavazuje kupující uhradit zvoleným způsobem kupní cenu prodávajícímu.

Následně na e-mailovou adresu zákazníka bude objednávka doručena.

1.15.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 KUPNÍ SMLOUVA - práva a povinnosti smluvních stran

1.16.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.17. Kupující souhlasí s tím, že splnění dodat kupujícímu zboží je splněna i tím způsobem, že objednané zboží dodá přímo výrobce nebo dodavatel produktu tzv. dropshippingem. Za tímto účelem je prodávající oprávněn poskytnout všechny osobní údaje kupujícího nutné pro doručení zásilky třetí straně - výrobci nebo dodavateli objednaného zboží, a to v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytl kupující prodávajícímu při objednání zboží. O odeslání zboží přímo výrobcem nebo dodavatelem je povinen prodávající informovat kupujícího nejpozději při odeslání zboží.

1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.19. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), příp. má prodávající právo požadovat úhradu předem za zboží objednané takovýmto zákazníkem.

 1.20. Prodávající má právo požadovat po kupujícím úhradu zálohy předem na objednané zboží, a to v případě, že objednané zboží je uvedeno s dodací lhůtou (na zakázku) nebo se jedná o objemnější zásilku a výše objednávky přesahuje částku 3.000,-Kč. Zálohu může prodávající po kupujícím požadovat až do výše 1/3 celkové ceny objednávky. O složení případné zálohy je prodávající povinen vyzvat kupujícího písemně na jeho elektronickou adresu nejpozději do 10dnů od přijetí objednávky. V případě, že by kupující objednávku zrušil před uplynutím termínu dodání v případě produktu na zakázku (dodací lhůta 3týdny),  je prodávající oprávněn započíst složenou zálohu ve výši 1/3 na úhradu spojenou se storno objednávkou. Úhradu celé kupní ceny zálohově předem bez ohledu na výši objednávky může prodávající požadovat po kupujícím, který porušil obchodní podmínky tím, že nepřevzal a neuhradil dobírku za předchozí zásilku od prodávajícího. K úhradě takovéto zálohy vyzve prodávající kupujícího do 3dnů od přijetí objednávky odesláním zálohové faktury na elektronickou adresu kupujícího.

1.21. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zboží a zásilka bude vrácena prodávajícímu, má prodávající právo v případě opakované objednávky kupujícího, žádat zaplacení objednávky zálohově předem na účet prodávajícího.

1.22.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce (např. při chybném uvedení doručovacích údajů kupujícím), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.23.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.24. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající je povinen dodat zboží bez zbytečných odkladů (v případě produktů skladem) nebo ve lhůtě stanovené při sjednání objednávky, nejdéle však do 30dnů od obdržení objednávky. S kupujícím lze dohodnout další přiměřenou lhůtu. Pokud prodávající nedoručí zboží ani v této dodatečné lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

1.25.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

CENA ZBOŽÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.26.  a) Způsoby úhrady - platební metody

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

na dobírku přepravci -  v místě určeném kupujícím v objednávce (doručovací adresa uvedená kupujícím), a to v hotovosti nebo platební kartou.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet  prodávajícího“) dle zaslaných podkladů pro platbu ihned po odeslání objednávky, příp. po zaslání zálohové faktury - na vyžádání.

- on-line platby kartou a platebními tlačítky bank - přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu, kde uhradí platbu platební kartou nebo odesláním předvyplněného příkazu v bance kupujícího (tlačítka bank).

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

1.27.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

1.28.  V případě bezhotovostní platby (zálohově předem na účet prodávajícího) je kupující povinen uhradit kupní cenu do 3dnů od odeslání objednávky (dle zaslaných pokynů e-mailem z e-shopu po uskutečnění objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.29.  V případě akcí a slev je prodávající povinen uvést u daného produktu nejnižší cenu za posledních 30dnů. Pokud se jedná o produkt nabízený méně než 30dnů, uvede jeho nejnižší cenu od zařazení do prodeje. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.30.  Prodávající vystaví kupujícímu při odeslání zboží daňový doklad - fakturu, která bude odeslána kupujícímu společně s objednaným zboží nebo na elektronickou adresu kupujícho. Kupující může požádat prodávajícího o zaslání tohoto dokladu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, příp. i na jinou adresu uvedenou kupujícím.

NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ - přepravní náklady

1.31. Společně s cenou zboží je zákazník povinen uhradit i náklady spojené s dodáním zboží.

1.32. Náklady spojené s dodáním zboží - poštovné činí:

 objednávka do ČR v hodnotě do 2.000,-Kč

  a) přepravce PPL

 • doručení na adresu         ..........................      85,-Kč (platba předem)  a  115,-Kč (na dobírku)    
 • doručení na zvolené výdejní místo  ........      55,-Kč (platba předem)  a  85,-Kč (na dobírku)                           

b) přepravce Zásilkovna 

 • doručení na adresu         ..........................      85,-Kč (platba předem)  a  115,-Kč (na dobírku)    
 • doručení na zvolené výdejní místo  ........      75,-Kč (platba předem)  a  105,-Kč (na dobírku)  

Zásilkovnou nelze přepravovat nadměrné zásilky (např. postýlky, nábytek, matrace, vaničky, stojany k vaničkám apod.)

objednávka do ČR 2.000,-Kč a více - doručení ZDARMA na náklady prodávajícího e-shopu!

Pokud objednávka do ČR dosáhne částky 2.000,-Kč a více, bude zboží doručeno ZDARMA na náklady prodávajícího dle zvoleného přepravce zákazníkem.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.33.  Kupující má  v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. V případě dodání zboží v několika částech, začíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

1.34. Kupující má odstoupit od smlouvy

a) vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Tento formulář je přístupný na internetových stránkách prodávajícího v záhlaví webových stránek a současně odkaz na něj zašle prodávající kupujícímu v e-mailové zprávě o dokončení jeho objednávky

b) písemným oznámením kupujícího o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu e-shopu: kojeneckytextil@seznam.cz nebo na adresu prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy ve formě vyplněného formuláře nebo písemného oznámení odešle kupující buď doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Za splnění této povinnosti ze strany prodávajícího se považuje i poučení v odkazu na formulář o odstoupení uvedeném v e-mailové zprávě o dokončení a odeslání zásilky.

1.35. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující, s vyjímkou, kdy k odstoupení od smlouvy došlo před odesláním zboží prodávajícím.

1.36. Odstoupí-li kupující od smlouvy a vrátí zpět prodávajícímu dodané zboží nebo část dodaného zboží, zašle kupující zpět prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité a, je-li to možné, v původním obalu, musí být zachovány všechny všité etikety na zboží týkající se výrobce, způsobu praní apod. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo jinak nebude splňovat podmínky pro vrácení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Po obdržení zboží vystaví prodávají kupujícímu opravný daňový doklad, který doručí kupujícímu a na základě kterého vrátí kupujícímu finanční prostředky za vrácené zboží ve lhůtě uvedené v opravném daňovém dokladu (14dnů).

1.37.Odstoupí-li kupující od smlouvy před dodáním zboží, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za vrácené zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na účet, který sdělí prodávajícímu kupující.

Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí zpět.

 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.38. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

1.39.

a) Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího  před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

b) Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

c) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

d) Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

e) Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

f) Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kujující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

g) Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

h) Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Ch) Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

i) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

j) Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

k) Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

l) Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit na adrese (Henslová Hana, Pražská 199, 56902 Březová nad Svitavou, PSČ 569 02)  nebo elektronickou poštou na adrese kojeneckytextil@seznam.cz.

m) Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

n) Pokud prodejce uplatní nekalou praktiku, může kupující odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90dnů nebo požadovat snížení ceny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.40. Svou informací povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Ochrana a zpracování osobních údajů kupujícího je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů - odkaz: https://www.detsky-textil.info/page/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/35

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.41. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - https://www.detsky-textil.info/page/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/35

1.42. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – odkaz: https://www.detsky-textil.info/page/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/35

1.43. Prodávající zveřejňuje pouze recenze od reálných spotřebitelů.

 

DORUČOVÁNÍ

1.44.  Nebude-li dohodnuto jinak, bude kupujícímu doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

1.45.  Zpráva je doručena:

=    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

=    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

=    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

=    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.46. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.47.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

1.48.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.49. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa - odkaz: https://www.coi.cz/  Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na tomto odkazu - https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.50. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.51. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.52. Pokud vztah založený kupní smlouvou obshauje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

1.53. Kuní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.54. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – odkaz: https://www.detsky-textil.info/page/reklamace_formular-odstoupeni-od-smlouvy/17

1.55. Kontaktní údaje prodávajícího:

          Adresa sídla: Henslová Hana – E-shop: detsky-textil.info

                                 Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou ,    telefon:  737 408 249

          Adresa elektronické pošty: kojeneckytextil@seznam.cz

 

V Březové nad Svitavou dne 28.12.2022

 

 

 

 

 

 

 


Na našich stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při Vaší návštěvě našich stránek těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do Vašeho prohlížeče. Stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli (např. přihlašovací údaje, preference zobrazování produktů). Když stránky  navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky, takže lze Vaše zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit stránky podle vašich preferencí. Díky cookies je používání stránek  uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky oužíváte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon. Pomocí cookies souborů Vás žádným způsobem neidentifikujeme, ani o vás, našich zákaznících nic nezjišťujeme a žádná data nesbíráme. Tyto soubory jsou zcela anonymní.

Při návštěvě našich stránek si Váš prohlížeč uloží několik cookies. Můžeme je rozlišit na několik kategorií:

 • Základní nezbytně nutné cookies
  (Třeba takové, pomocí kterých si pamatujeme obsah nákupního košíku, nebo stav objednávkového formuláře)
 • Analytické a marketingové cookies
  (Ty si ve vašem prohlížeči ukládají některé služby, které využíváme pro zlepšování fungování našich stránek, jako jsou například různé služby společnosti Google, Seznam.cz, Heureka.cz, Facebook apod.)
Souhlasím - povolit vše
Povolit výběr
Nesouhlasím